نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله‌ای با اضطراب بیماری کرونا در افراد نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله‌ای با اضطراب بیماری کرونا در افراد نظامی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارکنان شاغل مرد و زن در یک واحد نظامی شهر اردبیل در سال 1400 بود که به روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌ای به حجم 113 نفر انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ها‌ی اضطراب کرونا ویروس علیپور و همکاران (1398)، بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون (1983) راهبردهای مقابله‌ای اندلر و پارکر (1990) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم‌افزار Spss انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله‌ای با اضطراب بیماری کرونا در افراد نظامی رابطه‌ی منفی و معناداری وجود داشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که اضطراب بیماری کرونا در افراد نظامی براساس متغیرهای بهزیستی معنوی (01/0 > P، 265/0-= β) و راهبردهای مقابله‌ای (001/0 > P، 315/0- = β) قابل پیش‏بینی است. با توجه به نقش بهزیستی معنوی و راهبردهای مقابله‌ای در اضطراب بیماری کرونا، در طراحی برنامه‌ها و مداخلات روان‌شناختی برای کاهش اضطراب بیماری افراد نظامی در زمان شیوع کرونا و سایر بیماری‌های واگیردار توجه به این مؤلفه‌های روان‌شناختی ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of spiritual well-being and coping strategies with the anxiety of corona disease in military personnel

نویسندگان [English]

  • Eisa Jafari 1
  • Fatemeh Bagherzadeh 2
  • Ali Salmani 3
  • Fereshteh Pourmohseni 1
1 Associate Professor, Department of Psychology, Payame noor university, Tehran, Iran
2 Master of General Psychology, Payame noor University, Tehran, Iran
3 PhD student in psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between spiritual well-being and coping strategies with the anxiety of corona disease in military personnel. The descriptive research method was correlation type. The statistical population of the present study included male and female employees working in a military unit in Ardabil city in 2021, and a sample of 113 people was selected using the available sampling method based on Cochran's formula. To collect data, Alipour et al.'s (2018) coronavirus anxiety questionnaires, Palutzin and Ellison's (1983) spiritual well-being, and Endler and Parker's (1990) coping strategies were used. Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient test and multiple regression in Spss software. The findings showed that there was a negative and significant relationship between spiritual well-being and coping strategies with the anxiety of corona disease in military personnel. Also, the results of multiple regression analysis showed that the anxiety of corona disease in military personnel can be determined based on variables of spiritual well-being (P < 0.01, β = -0.265) and coping strategies (P < 0.001, β = -0.315). It is a prediction. Considering the role of spiritual well-being and coping strategies in the anxiety of corona disease, it seems necessary to pay attention to these psychological components in the design of psychological programs and interventions to reduce the disease anxiety of military personnel during the outbreak of corona and other infectious diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spiritual well-being
  • coping strategies
  • disease anxiety
  • military personnel

Smiley face

احمدی، رقیه و عباسی، قدرت الله (1399). بررسی نقش حمایت اجتماعی، تنظیم هیجانی و بهزیستی معنوی در اضطراب ویروس کرونا، مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت؛ 4 (14)، 62-53. https://www.magiran.com/paper/2249279
الهداحسین پور،  اسماً و صادقی‌فرد، مریم (1400). رابطه راهبردهای مقابله‌ای و رشد پس از سانحه در بهبودیافتگان کرونا، نخستین کنفرانس ملی آینده‌پژوهی، علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران. https://civilica.com/doc/1245868/
جعفری، عیسی؛ درخشان، شبنم و سلمانی، علی (1399). بررسی نقش راهبردهای مقابله ای در پیش بینی اضطراب بیماری کرونا دانشجویان. اولین کنگره ملی دانشگاه و کووید. https://civilica.com/doc/1223352/
رحیمیان، مریم و دشت بزرگی، زهرا (1400). اضطراب کرونا در سالمندان: نقش سبک‌های مقابله با استرس و فرانگرانی، روانشناسی پیری، 7 (2)، 135 – 125.
رسایی، ساره (1400). اثربخشی امید درمانی بر راهبردهای مقابله با استرس و اضطراب کرونا در زنان مبتلا به سرطان پستان در دوران اپیدمی کووید- 19، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی. 1(14). https://www. pbin.com/jarticle/16200
سالاری‌پور، سیدمولود؛ مکتبی، غلامحسین و عالی پور بیرگانی، سیروس (1397). رابطه هوش هیجانی و جهت گیری دینی با اضطراب مرگ در کارکنان مرد بازنشسته ی شرکت صنایع فولاد خوزستان شهر اهواز. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی،9(10).117-99. https://www. oi.org/10.22054/qccpc.2018.27614.1686
شیوندی، کامران؛ حسن وند، فضل‌الله (1399). تدوین مدل پیامدهای روان‌شناختی اضطراب ناشی از اپیدمی کروناویروس و بررسی نقش میانجی‌گری سلامت معنوی، فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، دانشگاه علامه طباطبائی 11(42)، 36-1. https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.50918.2346
علیپور، احمد. قدمی، ابوالفضل. علیپور، زهرا. عبد اله زاده، حسن (1398). اعتباریابی مقدماتی مقیاس اضطراب بیماری کرونا  (CDAS)در نمونه ایرانی. نشریه علمی روانشناسی سلامت، 8 (32)،175-163.  https://doi.org/10.30473/hpj.2020.52023.4756
عینی، ساناز؛ عبادی، متینه و ترابی، نغمه. (1399). تدوین مدل اضطراب کرونا در دانشجویان بر اساس حس انسجام و تاب‌آوری: نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک شدهفرهنگ مشاوره و روان‌درمانی. 11 (43)، 32-1.  https://doi.org/10.22054/qccpc.2020.51656.2376
فراهانی، محمد؛ نقی، شکری؛ امید، گراوند؛ فریبرز و دانش‌ورپور، زهره. (1387). تفاوت‌های فردی در استرس تحصیلی و بهزیستی ذهنی: نقش سبک‌های مقابله با تنیدگی. مجله علوم رفتاری. 2 (4)، 304-297. https://www.sid.ir/paper/129612/fa
قریشی راد، فخرالسادات. (1389). اعتباریابی مقیاس مقابله با موقعیت‌های استرس‌زای اندلر و پارکر. مجله علوم رفتاری بهار. 4 (1)، 8-1. http://noo.rs/lWQmD
گال، مردیت‌دامین؛ گال، جویس و بورگ، والتر (1963). روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‌شناسی. ترجمه: نصر اصفهانی، احمدرضا و همکاران، (1393). تهران: انتشارات سمت.
غضبان زاده، راضیه (1399). بررسی رابطه سبک‌های مقابله ای با استرس با اضطراب کرونا در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز، ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت.  https://civilica.com/doc/1233466/
محمدزاده، فاطمه؛ دلشاد نوقابی، علی؛ باذلی، جواد؛ کریمی، حمیدرضا و اعلمی، حسین (1400). عوامل استرس‌زا و راهبردهای مقابله با آن در دوران شیوع بیماری کرونا ویروس 2019 بین کارکنان بیمارستان: یک مطالعه موردی در ایران، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی گناباد. 27(2)، 163-148. http://dx.doi.org/10.32598/hms.27.2.3289.1
نیکومنش، نظام‌الدین (1399). بررسی رابطه سبک های مقابله ای و اضطراب کرونا در دانش آموزان مقطع متوسطه، سومین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی، شهر همدان. https://civilica.com/doc/1228075/
یوسفی، فائق؛ رفیعی، سحر و طیری، زهرا (1398). بررسی سلامت معنوی و ارتباط آن با سلامت روان در دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی کردستان، مجله روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت،4 (1). 109-100. http://dx.doi.org/10.29252/shenakht.6.4.100
 
Augoustides, J. (2020). Extracorporeal Membrane Oxygenation – Crucial Considerations during the Coronavirus Crisis. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, In press. 1-3. https://doi.org/10.1053/j.jvca.2020.03.060
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Rapid Review, 39 (10), 912 – 920. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30460-8
Eichenberger, R., Hegselmann, R., Savage, D., Stadelmann, D., & Torgler, T. (2020). Certified Coronavirus Immunity as a Resource and Strategy to Cope with Pandemic Costs. International Review for Social Sciences, 3, 1–11. https://doi.org/10.1111/kykl.12227
Endler NS, Parker JDA. Coping Inventory for Stressful Situations (CISS): Manual. 2nd ed. Toronto: Multi-Health Systems; 1999. http://dx.doi.org/10.4236/psych.2013.43A045
Endler, N. S. and Parker, D. A. (1990). Multidimensional Assessment of Coping: A Critical Evaluation, Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844 -854.
Gagné, M., & Melançon, C. (2013). Parental Psychological Violence and Adolescent Behavioral Adjustment: The Role of Coping and Social Support. Journal of Interpersonal Violence, 28(1), 176–200.
Gall, M., Borg, W., & Gall, J. (2015/1394(. Quantitative and Qualitative Research Methods in Educational Sciences and Psychology Collective. Trans. Nasr AR. 9th ed. Tehran: Shahid Beheshti University. [In Persian]
Hawks, S. R., Goudy, M. B., & Gast, J. A. (2003). Motional eating and spiritual well-being: A possible connection? American Journal of Health Education, 34(4), 30-33.
Huang, L., Lei, W., Xu, F., Liu, H., & Yu, L. (2020). Emotional responses and coping strategies in nurses and nursing students during Covid-19 outbreak: A comparative study. PLos ONE, 15(8), Article e0237303. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237303
Holz, N. E., Boecker, R., Jennen-Steinmetz, C., Buchmann, A. F., Blomeyer, D., Baumeister, S., et al. (2016). Positive coping styles and perigenual ACC volume: two related mechanisms for conferring resilience. Social Cognitive and Affective Neuroscience. 11(5), 813-20. https://doi.org/10.1093%2Fscan%2Fnsw005
Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-1005-9_215
Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: a study on active Weibo users. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6), Article 2032. https://doi.org/10.3390/ijerph17062032
Paloutzian, R. F., & Ellison, C. W. (1982). Loneliness, Spiritual Well-Being and the Quality of Life. In L. A. Peplau, & D. Perlman (Eds.) , Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy (pp. 224-236). New York: John Wiley & Sons.
Paredes AC, Pereira MG. Spirituality, distress and posttraumatic growth in breast cancer patients. Journal of Religion and Health. 2018; 57(5):1606-17.
Polizzi, C., Lynn, S.J., Perry, A. (2020). Stress and Coping in the Time of COVID-19: Pathways to Resilience and Recovery. Clinical Neuropsychiatry, 17 (2), 59-62. https://doi.org/10.36131/cn20200204
Park CL. Spiritual well-being after trauma: Correlates with appraisals, coping, and psychological adjustment. Journal of Prevention & Intervention in the Community. 2017;45(4):297-307. https://doi.org/10.1002/pon.4145
Qiu, J., Shen, B., Zhao, M., Wang, Z., Xie, B., & Xu, Y. (2020). A nationwide survey of psychological distress among Chinese people in the COVID-19 epidemic: Implications and policy recommendations. General Psychiatry, 33(2), e100213. https://doi.org/10.1136/gpsych-2020-100213
Routy B, Gopalakrishnan V, Daillère R, Zitvogel L, Wargo JA, Kroemer G. The gut microbiota influences anticancer immunosurveillance and general health. Nature Reviews Clinical Oncology. 2018; 15(6):382-96.
Santarnecchi, E., Sprugnoli, G., Tati, E., Mencarelli, L., et al. (2018). Brain functional connectivity correlates of coping styles. Cognitive, affective & behavioral neuroscience. 18 (3), 495-508. https://doi.org/10.3758/s13415-018-0583-7
Sun, Q., & Su, Y. (2020). Psychological crisis intervention for college students during novel coronavirus infection epidemic. Psychiatry Research, 2. 1-10. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113043
Smith MM, Saklofske DH, Keefer KV, Tremblay PF. (2016) Coping strategies and psychological outcomes: The moderating effects of personal resiliency. The Journal of Psychology. 2016; 150(3):318-32. https://doi.org/10.1080/00223980.2015.1036828
Vakili S, Riazi Z, Safarpoor Dehkordi S, Sanagouye Moharer G. The Role of Positive and Negative Meta-emotions, Religious Beliefs and Resilience in Predicting Corona Anxiety of Patients with Type 2 Diabetes. IJNR 2020; 15 (4):83-92  [In Persian]. http://ijnr.ir/article-1-2379-en.html
Worthington AK, Parrott RL, Smith RA, (2018). Spirituality, Illness Unpredictability, and Math Anxiety Effects on Negative Affect and Affect-Management Coping for Individuals Diagnosed with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency. Health Communication. 2018;33(4):363–71. https://doi.org/10.1080%2F10410236.2016.1266576
Yoo JH. The fight against the 2019-nCoV outbreak: an arduous march has just begun. J Korean Med Sci. 2020; 35: e56. https://doi.org/10.3346%2Fjkms.2020.35.e56