مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مقدمه: یافتن شیوه‌های مناسب و موثر برای کنترل استرس از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. این پژوهش با هدف مقایسه اثربخشی سه روش؛ صبر، برون‌ریزی استرس و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی انجام شده است.
روش: این پژوهش به شیوه شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی انجام شد. نمونه این تحقیق، 54 نفر از کارکنان یکی از یگان‌های نظامی مستقر در خلیج فارس بود. این پژوهش فاقد گروه کنترل بود.
نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد هر سه روش، در کاهش علائم اختلالات روانی موثر بوده‌اند. اما مقایسه سه روش مشخص کرد که تمرین صبر موثرتر از برون‌ریزی استرس و برون‌ریزی استرس، موثرتر از ارتباط تلفنی است.
بحث: رویکرد بیشتر مکاتب روان‌شناسی مبتنی بر تخلیه و رهایی از فشار درونی است. صبر در مقابل این روش‌ها و مبتنی بر تحمل فشار است که موجب رشد انسان از طریق افزایش تحمل‌پذیری است. پیشنهاد می‌شود؛ از روش صبر به عنوان یک روش موثر برای کاهش اختلالات روانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها