دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، اسفند 1393 (558) 
بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو

صفحه 1-1000

زاهد کنعانی؛ ابوالفضل پور صدوقی؛ شایسته نجاتی؛ نرگس ادیب سرشکی


سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی

مهدی شیخ؛ خدابخش احمدی؛ باقر غباری بناب؛ محمد جواد احمدی زاده