دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، زمستان 1393 (558) 
1. بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو

صفحه 1-1000

زاهد کنعانی؛ ابوالفضل پور صدوقی؛ شایسته نجاتی؛ نرگس ادیب سرشکی


2. سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی

مهدی شیخ؛ خدابخش احمدی؛ باقر غباری بناب؛ محمد جواد احمدی زاده


5. مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان

محسن اسکندری؛ خدابخش احمدی؛ علی فتحی آشتیانی؛ پرویز آزاد فلاح؛ زهره پالیزگیر