بررسی رشد تحولی هوش هیجانی و مولفه‌های آن در کارکنان رسته انتظامی شاغل ناجا (در طیف سه گروه سنی)

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقدمه: امروزه هوش هیجانی به عنوان یک موضوع مهم در حوزه روان‌شناسی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، مبین نقش هوش هیجانی و مولفه های آن در جنبههای مختلف زندگی فرد و سن شغل و روابط اجتماعی می باشد به علاوه، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی عملکرد شغلی نیز بر اساس این مولفه‌ها از دیگر اهداف این مطالعه است.
روش: در قالب یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی، که 120 نفر از کارکنان رسته انتظامی شاغل در ناجا شهر تهران در سه گروه سنی 30-20 سال 40-31 سال و 50-41 سال به شیوه تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه ویژگی جمعیت شناختی مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل سوال پژوهش از تحلیل واریانس چند متغیره و ضریب t استفاده شده است.نتایج: نتایج حاصل از مقایسه میانگین بین نمرات متغیرهای پژوهش در سه گروه نشان داد که با بالا رفتن سن، نمرات هوش هیجانی نیز افزایش می‌یابد. کارکنان در گروه های سنی 31 تا 40 سال و 41 به بالا در مقایسه با گروه سنی 20 تا 30 سال نمرات بالاتری را در خرده‌مقیاس‌های حل مسئله، استقلال، تحمل فشار روانی، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، واقع گرایی، روابط بین فردی، عزت نفس، کنترل تکانش، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری کسب کرده اند. همچنین مقایسه نمرات خرده مقیاس های خوشبختی، خوشبینی، همدلی و خودابرازی نشان می دهد که سه گروه با یکدیگر اختلاف معنا داری ندارند. زیرا سطح معنا داری محاسبه شده آنها از مقدار ملاک (0/003) بیشتر است. بحث: به منظور رسیدن به سطح بالایی از عملکرد شغلی، علاوه بر توانایی های شناختی کلی، فرد باید به رشد مناسب در جنبه هایی همچون کنترل هیجانات و عواطف نیز دست یابد، به معنای دیگر کارکنان شاغل ناجا بدون دستیابی به مولفه های هوش هیجانی قادربه انجام بهینه شغل پلیسی و تعامل با مردم نخواهند بود.

کلیدواژه‌ها


 1. برادبری،تراویس. و گریوس، جین(2005). هوش هیجانی مهارتها و آزمون ها. ترجمه : مهدی گنجی.(1391). تهران: ساوالان.
 2. خسرو جاوید، مهناز.(1381). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت در نوجوانان (پایان نامه). تهران : دانشگاه تربیت مدرس: دانشکده علوم انسانی.
 3. سبحانی نژاد، مهدی و یوز باشی، علیرضا.(1386).هوش هیجانی و مدیریت در سازمان مبانی نظری، شیوههای آموزش و ابزارهای سنجش، تهران:یسطرون.
 4. سیاروچی،ژوزف، فورگاش ژوزف ، مایر، جان .(1384). هوش عاطفی در زندگی روزمره نوری امامزاده‌ای، اصغر، نصیری، حبیب اله (مترجمان) اصفهان
 5. غفرانی کلیشمی، فاطمه؛ اشقلی فراهانی، منصوره؛ جمشیدی اورک، روح انگیز؛ سید فاطمی، نعیمه؛ بنی هاشمی، سارا (1393). بررسی ارتباط نمره هوش هیجانی با اطلاعات دموگرافیک دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهش پرستاری شماره 3؛ص 78-86.
 6. کاشفی، نسیم و مداحی، محمد ابراهیم (1391). سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی در دانشجویان. مجموعه مقالات ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان .گیلان 752-751.
 7. Arefnasab, Z., Zare, H., & Babamahmoodi, A. (2012). Emotional Intelligence and Problem Solving Strategy: Comparative Study Basedon" Tower of Hanoi" Test. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences, 6(2), 62.
 8. Austin, E. J., Saklofske, D. H., Huang, S. H., & McKenney, D. (2004). Measurement of trait emotional intelligence: Testing and cross-validating a modified version of Schutte et al.'s (1998) measure. Personality and individual differences, 36(3), 555-562.
 9. Bar –on ,R.(1997). Emotional intellingence in men and women.
 10. Baron, R. M. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18(1), 13-25.
 11. Bharwaney, G., Bar-On, R., & MacKinlay, A. (2007). EQ and the Bottom Line: Emotional Intelligence Increases Individual Occupational Performance, Leadership and Organisational Productivity.
 12. Bii, P. K., Lucas, O., Mwengei, O. K. B., Koskey, N., Korir, E., & Yano, E. M. (2012). Age: a determinant of management's emotional intelligence competency. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 3(6), 807.
 13. biSamra, N. (2000). The relationship between emotional intelligent and academic achievement in eleventh graders. Research in education, 4, 56-66.
 14. Brackett, M. A., Rivers, S. E., Shiffman, S., Lerner, N., & Salovey, P. (2006). Relating emotional abilities to social functioning: a comparison of self-report and performance measures of emotional intelligence. Journal of personality and social psychology, 91(4), 780.
 15. Cherniss, C. (2001). Emotional intelligence and organizational effectiveness. The emotionally intelligent workplace: How to select for, measure, and improve emotional intelligence in individuals, groups, and organizations, 27-44.
 16. Chew, B. H., Zain, A. M., & Hassan, F. (2013). Emotional intelligence and academic performance in first and final year medical students: a cross-sectional study. BMC medical education, 13(1), 1.
 17. DeFries, J. C., Plomin, R. E., & Fulker, D. W. (1994). Nature and nurture during middle childhood. Blackwell Publishing.
 18. Derksen, J., Kramer, I., & Katzko, M. (2002). Does a self-report measure for emotional intelligence assess something different than general intelligence?. Personality and Individual Differences, 32(1), 37-48. Emotional development and emotional intelligence: implications for educators (pp. 3-31).
 19. Gerdes, H., & Mallinckrodt, B. (1994). Emotional, social, and academic adjustment of college students: A longitudinal study of retention. Journal of Counseling and Development: JCD, 72(3), 281. Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. Bantam.
 20. Hassan, A., Sulaiman, T., & Ishak, R. (2009). Philosophy underlying emotional intelligence in relation to level of curiosity and academic achievement of rural area students. Journal of Social Sciences, 5(2), 95-103.
 21. Karimzadeh, M., Goodarzi, A., & Rezaei, S. (2012). The effect of social emotional skills training to enhance general health& Emotional Intelligence in the primary teachers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 57-64.
 22. Maddocks, J., & Sparrow, T. (1998). The individual effectiveness manual. JCA (Occupational Psychologists) Ltd. Cheltenham. UK.
 23. Mayer, J. D. (1997). What is emotional intelligence? En P. Salovey y D. Sluyter (Eds.). Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence:(How) is it possible?. Personality and Individual Differences, 47(1), 36-41.
 24. Por, J., Barriball, L., Fitzpatrick, J., & Roberts, J. (2011). Emotional intelligence: Its relationship to stress, coping, well-being and professional performance in nursing students. Nurse education today, 31(8), 855-860.
 25. Rodrigues, S. A., & Madgaonkar, J. S. (2013). TESTING THE DEVELOPMENTAL ABILITY OF LEADER'S EMOTIONAL INTELLIGENCE WITH AGE ON ESCI. European Scientific Journal.
 26. Samari, A. A., & Tahmasebi, F. (2007). The study of correlation between emotional intelligence and academic achievement among university students.
 27. Shipley, N. L., Jackson, M. J., & Segrest, S. L. (2010). The effects of emotional intelligence, age, work experience, and academic performance. Research in Higher Education Journal, 9, 1.
 28. Smith, K. B., Profetto-McGrath, J., & Cummings, G. G. (2009). Emotional intelligence and nursing: An integrative literature review. International journal of nursing studies, 46(12), 1624-1636.
 29. Stys, Y., & Brown, S. L. (2004). A review of the emotional intelligence literature and implications for corrections. Research branch correctional service of Canada, 10.
 30. Thompson, E. R. (2007). Development and validation of an internationally reliable short-form of the positive and negative affect schedule (PANAS). Journal of cross-cultural psychology, 38(2), 227-242.
 31. Tsaousis, I., & Kazi, S. (2013). Factorial invariance and latent mean differences of scores on trait emotional intelligence across gender and age. Personality and Individual Differences, 54(2), 169-173.
 32. Zeidner, M., & Olnick-Shemesh, D. (2010). Emotional intelligence and subjective well-being revisited. Personality and Individual Differences, 48(4), 431-4