دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، مرداد 1391 (637) 
رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان

صفحه 35-43

عبدالله سلطانی نژاد؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی؛ پرویز آزاد فلاح؛ جعفر انیسی


میزان شیوع اختلالات روانی در بین کارکنان نیروهای نظامی

صفحه 59-69

اسفندیار آزاد مرز آبادی؛ روح ا... زمانی نسب؛ سید مرتضی هاشمی زاده