دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، پاییز 1398 
5. اثربخشی شناخت‌درمانی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی بر انعطاف‌پذیری شناختی همسران جانبازان

صفحه 51-64

نجمه امیری؛ محمد باقر حبی؛ وحیده دهاقین؛ مهناز سادات آقا امیری؛ سید ابوالفضل موسوی