دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی جنگ‌ شناختی غرب علیه ایرانیان در حوزه دریایی و راهبردهای آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

خلیل نوروزی؛ سیدسجاد داودی


بررسی اثربخشی گروه‌درمانی فراتشخیصی یکپارچه نگر بر فراشناخت و فراهیجان های مثبت و حساسیت اضطرابی در جانبازان دارای اختلال همبود وابسته به تروما و افسردگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

مهدی ایمانی؛ مجتبی ظهرابی؛ محمدعلی گودرزی؛ نورالله محمدی


پیش ‏بینی تاب‏آوری روان‏شناختی براساس بهزیستی معنوی و شفقت‏ خود در همسران شهدای دفاع مقدس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

ناهید مجیدی


طراحی مدل دوفرآیندی جنگ شناختی ارزشی با رویکرد هیجانی در جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

حسین حسن‌پور؛ سید محسن حسینی


اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر افزایش تاب‌آوری و کیفیت‌زندگی سربازان با سابقه فرار مراجعه-کننده به مراکز مشاوره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

منصوره نیکوگفتار؛ حمزه رجایی نیا؛ منزه مرادی