دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. پیش‌بینی رشد پس از تروما براساس صمیمیت خانواده و کیفیت زندگی کاری معلمان جانباز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

مریم مشایخ؛ سیما عبدالملکی؛ باقر ثنایی ذاکر


2. طراحی مدل بومی قدرت نرم مبتنی‌بر مؤلفه‌های روان‌شناختی فرهنگی بسیج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

محمدباقر حبی؛ محمد قاسمی؛ ساجده شریفی