دوره و شماره: دوره 8، شماره 30 - شماره پیاپی 3، تابستان 1396 (852) 
4. اثربخشی ACT بر راهبردهای کنترل فکر در افراد PTSD ناشی از جنگ

صفحه 51-67

سیده فاطمه رضوی ساداتی؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا؛ سید حمزه حسینی