دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، دی 1400 (فصلنامه زمستان) 
رابطه ویژگی‌های شخصیتی و هوش معنوی با کیفیت زندگی همسران جانبازان

صفحه 75-94

سمیه علیرضایی مقدم بجستانی؛ محمد حاتمی؛ الهام اکبری؛ فریبا چیانی؛ امیر مسعود رستمی