دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، اسفند 1401 (فصلنامه زمستان) 
اثربخشی تصویرسازی هیپنوتیزمی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران

صفحه 57-75

محمدعلی یزدان پناه؛ ناصر صبحی قراملکی؛ علیرضا پیرخائفی


بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت CFT بر کیفیت زندگی وتوانمندسازی روان‌شناختی سربازان وظیفه

صفحه 77-91

نسرین عزیزیان کهن؛ ایمان بخشوده نیا؛ مسعود نجاری؛ مجید ورمقانی؛ دیاکو سعادی


نقش هوش سازمانی و دین‌داری در کار با سلامت عمومی کارکنان نظامی

صفحه 169-188

عیسی جعفری؛ فاطمه رسائی؛ علی سلمانی؛ فرشته پورمحسنی