نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد فلاح، پرویز رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]
 • آزاد مرز آبادی، اسفندیار میزان شیوع اختلالات روانی در بین کارکنان نیروهای نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-69]

ا

 • احمدی، خدابخش رانندگی پرخطر: مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در نوجوانان خانواده‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • احمدی، خدابخش رابطه سبک دلبستگی زوجین با رضایت زناشویی در خانواده های نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • احمدی، خدابخش رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]
 • احمدیان، علیرضا اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]
 • احمدی زاده، محمد جواد بررسی فشارزاهای سازمانی مرتبط با جرایم 29 گانه نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • احمدی طهور سلطانی، محسن بررسی نقش معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان جانبازان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 11-19]
 • ایزدی، احمد پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • ایزدی، احمد بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان‌های منتخب نظامی و غیر نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 23-33]
 • انیسی، جعفر بررسی فشارزاهای سازمانی مرتبط با جرایم 29 گانه نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • انیسی، جعفر رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]

ب

 • برجعلی، احمد [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 1-10]
 • بیگی، علی بررسی نقش معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان جانبازان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 11-19]

پ

 • پرنده، اکرم بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان‌های منتخب نظامی و غیر نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 23-33]
 • پور یوسف، سیاوش مدل‏یابی روابط ساختاری بین استرس شغلی، نگرش معنوی و سلامت روانی کارکنان ناجا [دوره 3، شماره 12، 1391]

ج

 • جعفری، نصرت مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر میزان شادکامی و عزت نفس در دانش آموزان نوجوان پسر سال سوم دوره راهنمایی (مطالعه موردی مدارس یک شهرک نظامی) [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 1-12]
 • حاتمی، حمید رضا تحلیل بعد آموزشی مدل خلاقیت (مطالعه موردی سازمان علمی – آموزشی نظامی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 69-84]
 • حاتمی، محمد اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]
 • حاتمی، هانیه بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت ونوآوری ‌( مطالعه موردی اعضای هیأت علمی وکارکنان یک دانشگاه نظامی ) [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • حبی، محمد باقر بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت ونوآوری ‌( مطالعه موردی اعضای هیأت علمی وکارکنان یک دانشگاه نظامی ) [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • حسن آبادی، حمید رضا اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]

خ

 • خدایاری، اصغر بررسی فشارزاهای سازمانی مرتبط با جرایم 29 گانه نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • خدادادی سنگده، جواد رانندگی پرخطر: مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در نوجوانان خانواده‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • خوش کنش، ابوالقاسم بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در ارتقاء مهارت‌های ارتباطی دانشجویان فرزند نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-22]

د

 • دلاور، علی مدل‏یابی روابط ساختاری بین استرس شغلی، نگرش معنوی و سلامت روانی کارکنان ناجا [دوره 3، شماره 12، 1391]

ر

 • رئیسی، حمید تحلیل بعد آموزشی مدل خلاقیت (مطالعه موردی سازمان علمی – آموزشی نظامی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 69-84]

ز

 • زمانی نسب، روح ا... میزان شیوع اختلالات روانی در بین کارکنان نیروهای نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-69]

س

 • سرابندی، حسن رابطه سبک دلبستگی زوجین با رضایت زناشویی در خانواده های نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • سلطانی نژاد، عبدالله رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]

ش

 • شیخ، مهدی رابطه سبک دلبستگی زوجین با رضایت زناشویی در خانواده های نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 41-52]
 • شفیعی فرد، یعقوب بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در ارتقاء مهارت‌های ارتباطی دانشجویان فرزند نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-22]

ط

 • طباطبایی، امیر پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • طباطبایی، سید محمود رابطه میزان اختلالات روانی - رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان [دوره 3، شماره 12، 1391]

ع

 • عابدی، لطفعلی ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 45-58]
 • عرفانی، نصراله مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]

غ

 • غضنفری، احمد بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر روحیه نظامی و مقابله با تهدید در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 53-67]
 • غضنفری، احمد ساخت، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه روحیه نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 45-58]

ف

 • فتحی آشتیانی، علی رابطه جهت‌گیری مذهبی با سابقه اقدام به خودکشی در سربازان [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 35-43]

ک

 • کارگر، محمد بررسی تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر روحیه نظامی و مقابله با تهدید در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 53-67]
 • کشوری، عبدالرحمن بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت ونوآوری ‌( مطالعه موردی اعضای هیأت علمی وکارکنان یک دانشگاه نظامی ) [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • کمری، علی عباس مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]

م

 • محمدی، اشرف بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی پرستاران با پیراپزشکان در بیمارستان‌های منتخب نظامی و غیر نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 23-33]
 • محمدی فر، محمد علی مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • محمدی فر، محمد علی بررسی نقش معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان جانبازان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 11-19]
 • میرزایی، جعفر اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]
 • معینی زاده، مجید رابطه میزان اختلالات روانی - رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • مهرام، بهروز رابطه میزان اختلالات روانی - رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • مهرام، بهروز رابطه میزان اختلالات روانی - رفتاری با طول مدت اسارت و حمایت اجتماعی در آزادگان [دوره 3، شماره 12، 1391]

ن

 • نجات، حمید پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نجات، حمید پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نجفی، محمود مقایسه وضعیت سلامت روان خانواده جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با خانواده سایر جانبازان [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نجفی، محمود بررسی نقش معنویت و حمایت اجتماعی در سلامت روان جانبازان [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 11-19]
 • نظری، علی محمد رانندگی پرخطر: مدل تعاملی نقش نظارت والدینی و همنشینی با همسالان منحرف در نوجوانان خانواده‌های نظامی [دوره 3، شماره 12، 1391]
 • نظری، علی محمد اثربخشی طرحواره درمانی تمثیلی بر افسرده خویی جانبازان دچار استرس پس از سانحه جنگی مزمن (طرح تجربی تک موردی) [دوره 3، شماره 11، 1391، صفحه 21-40]
 • نوری پور، رقیه بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی در ارتقاء مهارت‌های ارتباطی دانشجویان فرزند نیروهای مسلح [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 13-22]

ه

 • هاشمی زاده، سید مرتضی میزان شیوع اختلالات روانی در بین کارکنان نیروهای نظامی [دوره 3، شماره 10، 1391، صفحه 59-69]
 • همتی، آزاد مدل‏یابی روابط ساختاری بین استرس شغلی، نگرش معنوی و سلامت روانی کارکنان ناجا [دوره 3، شماره 12، 1391]

ی

 • یوسف خواه، مصطفی بررسی ابعاد و مؤلفه‌های راهبردی مؤثر در توسعه خلاقیت ونوآوری ‌( مطالعه موردی اعضای هیأت علمی وکارکنان یک دانشگاه نظامی ) [دوره 3، شماره 12، 1391]