دوره و شماره: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 54، شهریور 1402 (شماره پیاپی 54، فصلنامه تابستان ) 
تاثیر تمرینات مقاومتی و نوروفیدبک بر شاخص‌های عملکردتیراندازی در افراد مبتدی نظامی

صفحه 55-75

احمدرضا یوسف پور دهاقانی؛ حمید رجبی؛ لیدا مرادی؛ زهرا رضاسلطانی؛ داریوش الیاس پور


شماره‌های پیشین نشریه

شماره پیاپی 56، فصلنامه زمستان
شماره پیاپی 55، فصلنامه پاییز
شماره پیاپی 54، فصلنامه تابستان
شماره پیاپی 53، فصلنامه بهار