دوره و شماره: دوره 8، شماره 29 - شماره پیاپی 1، بهار 1396 (793) 
4. اثربخشی سایکودراما بر تاب‌آوری سربازان دارای گرایش به خودکشی

صفحه 39-51

پروین کارخانه؛ رضا محمد زاده؛ زهره رئیسی؛ علی زاده محمدی