نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد فلاح، پرویز مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • آزاد فلاح، پرویز تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • آزاد مرز آبادی، اسفندیار بررسی و رتبه‌بندی مشکلات کارکنان به منظور نیازسنجی در زمینه پژوهش‌های علوم رفتاری [دوره 5، شماره 20، 1393]

ا

 • احمدی، خدابخش سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • احمدی، خدابخش مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • احمدی، خدابخش اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • احمدی، خدابخش وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • احمدی، خدابخش تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • احمدیان، علیرضا اثربخشی درمان کوتاه‌‌مدت شبیه‌سازی واقعیت مجازی در کاهش علائم اختلال ضربه روانی مزمنِ ناشی از شوک جنگ [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • احمدی زاده، محمد جواد سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • احمدی زاده، محمد جواد مقایسه‏ مؤلفه های آنتروپومتریک و خودپنداره بدنی کارکنان مرد ورزشکار و غیرورزشکار یک دانشگاه نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • احمدی طهور سلطانی، محسن تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سازگاری جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • اخروی، امیر حسین تأثیر شخصیت و سبک تصمیم‌گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • ادیب سرشکی، نرگس بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-1000]
 • ایزدی طامه، احمد تأثیر شخصیت و سبک تصمیم‌گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • اسکندری، مجتبی بررسی میانجیگری استرس بر رابطه بین رضایت شغلی و روحیه خدمتی فرماندهان و مدیران آموزش یکی از نیروهای مسلح [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • اسکندری، محسن مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • اسکندری، محسن هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • اسماعیلی، مریم اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • انیسی، جعفر مقایسه‏ مؤلفه های آنتروپومتریک و خودپنداره بدنی کارکنان مرد ورزشکار و غیرورزشکار یک دانشگاه نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • انیسی، جعفر هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]

ب

 • بهمن آبادی، سمیه هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]

پ

 • پالیزگیر، زهره مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • پویا، علیرضا تأثیر شخصیت و سبک تصمیم‌گیری مدیران صنایع دفاعی بر درک آنها از ویژگی‌های شغلی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • پور حسین، رضا نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • پور صدوقی، ابوالفضل بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-1000]

ت

 • توکلی، ماه گل اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • تولایی، سید عباس اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • تولایی، عباس هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]

ج

 • جمشیدی انگاس، محسن بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی دخترانه یک شهرک نظامی در تهران) [دوره 5، شماره 20، 1393]

ح

 • حاتمی، حمید رضا رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حاتمی، محمد اثربخشی درمان کوتاه‌‌مدت شبیه‌سازی واقعیت مجازی در کاهش علائم اختلال ضربه روانی مزمنِ ناشی از شوک جنگ [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • حبی، زهرا بررسی رابطه بین خودآگاهی و سبک‌های مدیریتی (مطالعه موردی فرماندهان یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • حبی، زهرا بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حبی، محمد باقر بررسی رابطه بین خودآگاهی و سبک‌های مدیریتی (مطالعه موردی فرماندهان یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • حبی، محمد باقر بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حبی، محمد باقر ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • حبیبی، محرم بررسی رابطه بین خودآگاهی و سبک‌های مدیریتی (مطالعه موردی فرماندهان یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • حسینی، سید احمد رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حسینی، سید علی رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حسینی، سید محمد حامد رابطه نفوذ مدیران بحران بر مولفه‌های برنامه ریزی، خلاقیت و تاب‌آوری [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • حسین پور، رضا بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی دخترانه یک شهرک نظامی در تهران) [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • حسنوند، ایمان مقایسه‏ مؤلفه های آنتروپومتریک و خودپنداره بدنی کارکنان مرد ورزشکار و غیرورزشکار یک دانشگاه نظامی [دوره 5، شماره 20، 1393]

د

 • دانشور، زهرا تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سازگاری جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • درکه، محسن بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان یک زندان مرکزی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • دلاور، علی ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان [دوره 5، شماره 17، 1393]

ر

 • رضایی، حسن بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان یک زندان مرکزی [دوره 5، شماره 18، 1393]

ز

 • زارع، محمد بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • زارع، محمد بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • زهرا کار، کیانوش اثربخشی درمان کوتاه‌‌مدت شبیه‌سازی واقعیت مجازی در کاهش علائم اختلال ضربه روانی مزمنِ ناشی از شوک جنگ [دوره 5، شماره 17، 1393]

س

 • سبزیان، سعیده اثربخشی فراشناخت درمانی بر افسردگی دانش آموزان دختر فرزند شاهد و جانباز [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • سبزیان، سعیده اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]

ش

 • شیخ، مهدی سنجش، ارزیابی و تبیین دلبستگی به خدا در بافت و فرهنگ اسلامی [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • شیخ، مهدی اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • شیخ، مهدی اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • شریفی، رضا بررسی رابطه بین خودآگاهی و سبک‌های مدیریتی (مطالعه موردی فرماندهان یک سازمان نظامی) [دوره 5، شماره 19، 1393]

ع

 • عبادی، عباس تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • عسگری، محمد تأثیر آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر سازگاری جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • علیزاده چهار برج، طاهره نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]

غ

ف

 • فتحی، علی تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • فتحی آشتیانی، علی مقایسه تاثیر روش‌های برونریزی استرس، صبر و ارتباط تلفنی در کاهش علائم اختلالات روانی نظامیان [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • فتحی آشتیانی، علی اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • فتحی آشتیانی، علی وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی [دوره 5، شماره 18، 1393]

ک

 • کرمی، مرتضی بررسی روابط چندگانه شیوه‌های فرزندپروری، روابط بین فردی و رضایت از زندگی ادراک‌ شده دانشجویان یک دانشگاه نظامی بر فرسودگی تحصیلی آنان [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • کریمی، ایمان بررسی و رتبه‌بندی مشکلات کارکنان به منظور نیازسنجی در زمینه پژوهش‌های علوم رفتاری [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • کریمی، ایمان بررسی و رتبه‌بندی مشکلات کارکنان به منظور نیازسنجی در زمینه پژوهش‌های علوم رفتاری [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • کنعانی، زاهد بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-1000]

م

 • مالمیر، مرتضی بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • مالمیر، مرتضی بررسی میزان شیوع افسردگی و اضطراب در بین سربازان و ارتباط آن با سبک‌های دلبستگی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • مالمیر، مرتضی ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • مالمیر، مرتضی ساخت و هنجاریابی پرسشنامه تمایل به خودکشی در سربازان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • محسنلو، حسن بررسی میانجیگری استرس بر رابطه بین رضایت شغلی و روحیه خدمتی فرماندهان و مدیران آموزش یکی از نیروهای مسلح [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • محمدی، خسرو تعیین شاخص‌های سلامت‌ روانی در یک سازمان نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • مشکانی فراهانی، داود اثربخشی تحریک الکتریکی اعصاب (TENS) بر درمان سردردهای اولیه کارکنان نظامی [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • مهدوی، سعیده اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • موسوی، سید اسماعیل نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]

ن

 • ناصری، مریم بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی (مطالعه موردی: مدارس راهنمایی دخترانه یک شهرک نظامی در تهران) [دوره 5، شماره 20، 1393]
 • نجاتی، شایسته بررسی رابطه‌ بین باورهای مذهبی و کیفیت زندگی در جانبازان قطع عضو [دوره 5، شماره 20، 1393، صفحه 1-1000]
 • نسابه، امیر حسین بررسی کیفیت زندگی جانبازان قطع اندام تحتانی و فوقانی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • نوحی، سیما هنجاریابی چک لیست نشانه های اختلالات روانی(SCL-90-R) در کارکنان یک واحد نظامی [دوره 5، شماره 17، 1393]
 • نوری، رضا وضعیت سلامت عمومی و روانی سربازان در دوره آموزش رزم مقدماتی [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • نوری پور لیاولی، رقیه بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت روانی کارکنان یک زندان مرکزی [دوره 5، شماره 18، 1393]

ه

 • هادیان فرد، حبیب بررسی کیفیت زندگی جانبازان قطع اندام تحتانی و فوقانی [دوره 5، شماره 17، 1393]

ی

 • یاری، علی محمد بررسی روابط چندگانه شیوه‌های فرزندپروری، روابط بین فردی و رضایت از زندگی ادراک‌ شده دانشجویان یک دانشگاه نظامی بر فرسودگی تحصیلی آنان [دوره 5، شماره 18، 1393]
 • یاوری کرمانی، مریم نقش ناگویی خلقی و ابراز گری هیجانی در پیش‌بینی علائم جسمانی سازی در جانبازان [دوره 5، شماره 19، 1393]
 • یعقوبیان، فاطمه اثر بخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر توانایی و مشکلات نوجوانان پسر ( 16-13 سال) جانبازان شهر اصفهان [دوره 5، شماره 17، 1393]