نمایه نویسندگان

ا

 • افشار، علی هوش معنوی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان پلیس (مطالعة موردی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]

ب

 • بیرانوند، غلامرضا هوش معنوی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان پلیس (مطالعة موردی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]

پ

 • پورمحسنی، فرشته نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 27-39]

ت

 • تکلوی ورنیاب، سمیه نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 27-39]

ج

 • جعفری، عیسی نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 27-39]

د

 • دهقانی، صفرعلی مقایسه‌ خودکنترلی رفتاری در نیم‌رخ‌های مختلف امیدواری دانش‌آموزان دوره متوسطه شاهد؛ تحلیل فردمحور [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-26]
 • دهقانپور، مصطفی رابطه افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم‌گیری بالینی با شادزیستی در پرستاران بیمارستان‌های نظامی استان خوزستان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 51-61]

ش

 • شریفی نیا، محمد علی رابطه صفات تاریک شخصیت و ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی نظامیان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 41-49]

ص

 • صفرزاده، سحر رابطه افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم‌گیری بالینی با شادزیستی در پرستاران بیمارستان‌های نظامی استان خوزستان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 51-61]

ع

 • عبدالرحیمی، محمد هوش معنوی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان پلیس (مطالعة موردی فرماندهی انتظامی شهرستان بروجرد) [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 63-78]
 • علی پور دهاقانی، فاطمه بررسی اثربخشی مشاوره و درمان گروهی سوگ با رویکرد اسلامی بر ارتقای سطح کیفیت زندگی همسران شهدای مدافع حرم [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 5-16]

ف

 • فرید، ابوالفضل مقایسه‌ خودکنترلی رفتاری در نیم‌رخ‌های مختلف امیدواری دانش‌آموزان دوره متوسطه شاهد؛ تحلیل فردمحور [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 17-26]

ق

 • قاسمی صفرآباد، محسن رابطه افکار خودآیند مثبت، احساس کفایت اجتماعی و درک از تصمیم‌گیری بالینی با شادزیستی در پرستاران بیمارستان‌های نظامی استان خوزستان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 51-61]
 • قبادی، زهرا نقش هوش اخلاقی و سرمایه روان‌شناختی در پیش بینی سرمایة اجتماعی سربازان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 27-39]

ه

 • هارون رشیدی، همایون رابطه صفات تاریک شخصیت و ابرازگری هیجانی با رضایت از زندگی نظامیان [دوره 11، شماره 41، 1399، صفحه 41-49]