نمایه نویسندگان

ا

 • ایدلخانی، شیرین سنجش اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سلامت‌روان و کیفیت‌زندگی همسران جانبازان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-80]
 • اسکندری، حسین بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]
 • اکبری، رضا بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-66]

ب

 • باقری، نسرین بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی مدیریت استرس بر توسعۀ مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-28]
 • بجانی، صادق پیش‏بینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 21-39]
 • بهرامی، محمود بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی با میزان هیجان‌خواهی نیروهای عملیاتی یک سازمان نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-44]

پ

 • پاک نژاد، فرشته اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • پرهون، کمال بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • پرهون، هادی بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • پرهون، هادی بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-52]
 • پناهی زاده، مریم امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش به‌عنوان پیش‌بین‌های جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 5-14]
 • پورنیکدست، سبحان امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش به‌عنوان پیش‌بین‌های جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 5-14]

ت

 • تیزدست، طاهر مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی ودرمان ذهن آگاهی بر کاهش علائم و بهبود تحریک پذیری و تمرکز جانبازان شیمیایی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه استان تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-45]

ح

 • حاتمی، حمیدرضا مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی در پیشگیری از افکار خودکشی در سربازان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 5-20]
 • حاتمی، حمیدرضا بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-52]
 • حاتمی، حمید رضا مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در افکار خودکشی سربازان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-35]
 • حاتمی، حمید رضا بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • حاتمی، محمد بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • حاتمی، محمد بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-52]
 • حبی، محمد باقر بررسی رابطه بین آگاهی به جنگ نرم، هویت فرهنگی و سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 21-31]
 • حبی، محمد باقر رابطه هوش عاطفی و سبک رهبری مشارکتی در فرماندهان و مدیران یک واحد نظامی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 79-89]
 • حبی، محمد باقر بررسی نقش دلبستگی به خدا در پیش بینی کیفیت زندگی دانشجویان بسیجی با کنترل نقش واسطه گری نگرش معنوی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 41-52]
 • حیدری، حسن سنجش اثربخشی آموزش تاب‌آوری بر سلامت‌روان و کیفیت‌زندگی همسران جانبازان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 67-80]
 • حسینی، زهرا سادات رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی با افکار خودکشی سربازان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 81-88]
 • حمیدی، فریده اثربخشی آموزش گروهیِ فنونِ شناختی رفتاری بر افزایش انگیزۀ درونی دانش‌آموزان متوسطه شاهد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 61-73]

د

 • داداشی، فتاح رابطه هوش عاطفی و سبک رهبری مشارکتی در فرماندهان و مدیران یک واحد نظامی [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 79-89]
 • دامغانیان، حسین ارتقای شایستگی ارتباطی کارکنان جانباز و ایثارگر در پرتو هوش عاطفی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 53-66]
 • دلاور، علی بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]
 • دین پرست، امید اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • دهقانی پوده، حسین بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]

ذ

 • ذاکری، محمد بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی مدیریت استرس بر توسعۀ مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-28]

ر

 • رادفر، شکوفه مقایسه اثربخشی دو روش درمانی پذیرش/تعهد و روش رفتار درمانی دیالکتیکی بر نافرمانی مقابله‌ای در یک بیمارستان نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 5-19]
 • رضایت، غلامحسین رابطه بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 51-66]
 • رضایت، غلامحسین کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 95-115]

س

 • سید صالحی، محمد مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی در افکار خودکشی سربازان [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 21-35]
 • سید صالحی، محمد مدل ساختاری ویژگی‌های شخصیتی، سبک‌های هویتی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با میانجی‌گری سبک‌های دفاعی و ناگویی هیجانی در پیشگیری از افکار خودکشی در سربازان [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 5-20]
 • سلیمی، معصومه اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • سنبلی، سهیلا مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی ودرمان ذهن آگاهی بر کاهش علائم و بهبود تحریک پذیری و تمرکز جانبازان شیمیایی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه استان تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-45]

ش

 • شهامتی، محمد امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش به‌عنوان پیش‌بین‌های جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 5-14]

ص

 • صفری، سیمین بررسی بهبود وضعیت پایبندی مذهبی در پاسخ به مداخلات عقیدتی ـ سیاسی، هوش هیجانی و مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان مرکز فرماندهی آموزش یک واحد نظامی دریایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 5-20]
 • صفری، محمد صادق بررسی بهبود وضعیت پایبندی مذهبی در پاسخ به مداخلات عقیدتی ـ سیاسی، هوش هیجانی و مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان مرکز فرماندهی آموزش یک واحد نظامی دریایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 5-20]

ع

 • عباسی، مصطفی پیش‏بینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 21-39]
 • عباس پور، عباس کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 95-115]
 • عباس پور، عباس کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 95-115]
 • عبداللهی، راشن بررسی رشد تحولی هوش هیجانی و مولفه‌های آن در کارکنان رسته انتظامی شاغل ناجا (در طیف سه گروه سنی) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 67-78]
 • عزیز محمدی، زهرا اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]

ف

 • فریبرزی، الهام رابطۀ بین سبک‌های دلبستگی با افکار خودکشی سربازان [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 81-88]
 • فرهنگی، عبدالحسین مقایسه اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی ودرمان ذهن آگاهی بر کاهش علائم و بهبود تحریک پذیری و تمرکز جانبازان شیمیایی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه استان تهران [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 33-45]

ک

 • کاظم زاده، علی بررسی تأثیر دوره‌های آموزشی مدیریت استرس بر توسعۀ مهارت مدیریت استرس کارکنان یک مرکز صنایع نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 15-28]
 • کامرانی صالح، بخشعلی بررسی رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های دلبستگی با میزان هیجان‌خواهی نیروهای عملیاتی یک سازمان نظامی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 29-44]
 • کاوئی، سوسن مقایسه اثربخشی دو روش درمانی پذیرش/تعهد و روش رفتار درمانی دیالکتیکی بر نافرمانی مقابله‌ای در یک بیمارستان نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 5-19]
 • کرمی، مرتضی کارآمدی مدیران آموزشی مبتنی بر صفات شخصیتی (مطالعه موردی: مدیران آموزشی یک سازمان نظامی) [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 95-115]
 • کشوری، سامان پیش‏بینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 21-39]
 • کشوری، عبدالرحمن پیش‏بینی میزان آمادگی رزمنده برای اجرای مأموریت نظامی با مدل مخفی مارکوف [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 21-39]

گ

 • گلی، حسن رابطه بین خودکارآمدی با سبک مدیریت کلاس اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 51-66]
 • گله دار، نسیم اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]

ل

 • لطفی، علی بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر افزایش تاب‌آوری نوجوانان پسر در معرض خطر در یکی از شهرک‌های نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-49]
 • لطفی، علی بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]
 • لطیفی، میثم بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-66]

م

 • محمدی سیرت، حسین رهیافتی اسلامی در مفهوم سازی بنیادی عملیات روانی )مطالعه سیره نظامی امام علی(علیه السلام)( [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 67-94]
 • مداحی، محمد ابراهیم تعیین اثر درمان فراشناختی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر الگوهای ارتباطی زوجین از طریق میانجیگری استرس ادراک شده، حمایت اجتماعی ادراک شده و تنظیم هیجانی در کارکنان نظامی مبتلا به انسداد عروق کرونر [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 91-101]
 • معتمدی، عبدالله بررسی اثربخشی درمان راه حل مدار کوتاه مدت بر افزایش تاب‌آوری نوجوانان پسر در معرض خطر در یکی از شهرک‌های نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 37-49]
 • معتمدی، عبدالله بررسی رشد تحولی هوش هیجانی و مولفه‌های آن در کارکنان رسته انتظامی شاغل ناجا (در طیف سه گروه سنی) [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 67-78]
 • معتمدی، عبداله بررسی تحلیلی تاب‌آوری روانی ملی [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 45-60]
 • مقصود، فریبا امید به زندگی، تاب‌آوری و بخشش به‌عنوان پیش‌بین‌های جهت‌گیری مذهبی درونی در سربازان [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 5-14]
 • ملازمانی، فاطمه مقایسه اثربخشی دو روش درمانی پذیرش/تعهد و روش رفتار درمانی دیالکتیکی بر نافرمانی مقابله‌ای در یک بیمارستان نظامی [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 5-19]
 • موحد زاده، بهرام اثربخشی درمان گروهی فعال‌سازی رفتاری بر کاهش علائم افسردگی، اجتناب شناختی ـ رفتاری خانواده‌های دانشجویان شاهد و ایثارگر [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 75-84]
 • موسوی، سید ولی اله بررسی بهبود وضعیت پایبندی مذهبی در پاسخ به مداخلات عقیدتی ـ سیاسی، هوش هیجانی و مهارت‌های زندگی در دانش‌آموزان مرکز فرماندهی آموزش یک واحد نظامی دریایی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 5-20]
 • موسوی نیا، سید مهدی رهیافتی اسلامی در مفهوم سازی بنیادی عملیات روانی )مطالعه سیره نظامی امام علی(علیه السلام)( [دوره 7، شماره 25، 1395، صفحه 67-94]

ن

 • نادرپور، هاشم بررسی تحلیلی معنای زندگی در اندیشه شهید مصطفی چمران با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد [دوره 7، شماره 26، 1395، صفحه 47-66]
 • نصری، صادق اثربخشی آموزش گروهیِ فنونِ شناختی رفتاری بر افزایش انگیزۀ درونی دانش‌آموزان متوسطه شاهد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 61-73]
 • نصیری، زهرا اثربخشی آموزش گروهیِ فنونِ شناختی رفتاری بر افزایش انگیزۀ درونی دانش‌آموزان متوسطه شاهد [دوره 7، شماره 28، 1395، صفحه 61-73]

ی

 • یزدانی زیارت، محمد ارتقای شایستگی ارتباطی کارکنان جانباز و ایثارگر در پرتو هوش عاطفی [دوره 7، شماره 27، 1395، صفحه 53-66]